Navigácia

O škôlke

Zameranie a koncepcia

Poslaním našej materskej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je harmonicky rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca - prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej.

Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.

 

Poslanie materskej školy

Rodičia sú prvými a prvoradými vychovávateľmi svojich detí. Toto ich právo a povinnosť sú pôvodné a nezastupiteľné v porovnaní s výchovným poslaním iných. Zo všetkých, ktorí podporujú a dopĺňajú výkon tohto práva a povinnosti rodiny, má škola základný význam a hodnotu. 
 
Na základe svojho poslania si je Cirkev a materská škola vedomá, že pravá výchova musí sledovať úplnú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. Deti sa majú vychovávať tak, aby svoje fyzické, morálne a intelektuálne vlohy mohli harmonicky rozvíjať, získať dokonalejší zmysel pre zodpovednosť a správne používanie slobody a aby boli pripravené na aktívnu účasť na spoločenskom živote (porovnaj CIC 1983 kánon 795 ). 
 
Zameranie materskej školy 
 
Materská škola s katolíckym prostredím spĺňajúcim požiadavky koncepcie rozvoja edukácie ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 
 
Hlavný cieľ koncepčného zámeru rozvoja materskej školy 

podľa vzoru patrónky materskej školy blahoslavenej Imeldy viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Ďalšie ciele rozvoja sú rozpísané v Školskom vzdelávacom programe "Rastieme v láske" str. 4 (dokumenty)

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
    Moyzesova 8
    Košice
    040 01
  • +421 915948295
    +421 556257129

Fotogaléria