Navigácia

Dokumenty

Školský vzdelávací program "Rastieme v láske"

 Cirkevná materská škola

Košice

 

Školský vzdelávací program

"Rastieme v láske"

Motto: „Dieťa v láske prijať, v úcte vychovať a v slobode prepustiť“

 

Obsah

1.     Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania. 

2.     Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti 

3.     Vlastné zamerania materskej školy.

Rastiem v Božej láske

Som originál

Učenie ma baví

4.     Dĺžka dochádzky, formy  výchovy a vzdelávania. 

5.     Učebné osnovy. 

6.     Vyučovací jazyk. 

7.     Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o    získanom vzdelaní 

8.     Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie triedy. 

9      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

10.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy. 

 

 

1.Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania.

 

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy je materská škola (ďalej len MŠ) s katolíckym prostredím spĺňajúcim požiadavky koncepcie rozvoja edukácie ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, duchovnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

 

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

 • formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa v jej celku, osobitne v jej náboženskom a duchovnom rozmere,
 • rozvíjať nadanie a záujmy dieťaťa,  
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • rozvíjať postoj lásky k rodičom a k blížnym,
 • posilňovať úctu k náboženským, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
 • rozvíjať ľudské hodnoty akými sú: úcta k životu, pokora, tolerancia, sloboda, spravodlivosť, čestnosť, pravdovravnosť, pracovitosť,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie a zdravie iných,
 • rozvíjať empatiu k chorým, trpiacim a postihnutým ľuďom,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
 • podporovať a rozvíjať environmentálne a ekologické cítenie a správanie.

 

V katolíckej škole má svoje nezastupiteľné miesto výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí skupina detí v interakcii s učiteľkou a všetkými členmi školy.

Do výchovného projektu školy sa môžu zapojiť všetci členovia školy, pedagogickí zamestnanci, ďalší zamestnanci, deti a ich rodičia. Komunikačné kanály, sú preto otvorené smerom ku každému, kto je zainteresovaný na živote školy.

 

2.Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

 

Stupeň vzdelania, ktorý poskytuje naša materská škola je predprimárne vzdelanie.

 

Podmienky ukončenia predprimárneho vzdelávania:

predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

 

3.Vlastné zamerania materskej školy

Rastiem v Božej láske

Vlastné zameranie Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy vychádza z celkového zamerania kresťanskej školy a princípov, pre ktoré bola založená. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy ju zriadila 1. septembra 1999 ako odpoveď na žiadosť rodičov vychovávať svoje dieťa v kresťanskom duchu.

Škola teda obohacuje výchovu a vzdelávanie o náboženskú výchovu a tak podporuje rodinnú výchovu podľa kresťanských zásad. Jej zámerom je podľa vzoru patrónky materskej školy blahoslavenej Imeldy viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a k všetkým ľuďom cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Som originál

Uvedomujúc si, že dieťa je originálnym darom nielen pre seba samého, ale aj pre druhých, mu MŠ ponúka slobodný rozvoj osobnosti tým, že dáva priestor jeho túžbe po pohybe, rozvíja schopnosť vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory a vedie ho k prosociálnemu cíteniu a správaniu sa. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Učenie ma baví

Našou snahou je vytvoriť prostredie materskej školy s priaznivou socioemočnou klímou s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. MŠ rozvíja schopnosť dieťaťa hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.

 

V našej práci uprednostňujeme a uplatňujeme okrem tradičných metód, (názornosti, vysvetľovania, hodnotenia, praktickej činnosti, kladného vzoru, cvičenia a navykania, rozhovoru) aj aktivizujúce metódy, (didaktické hry, diskusné metódy, situačné metódy, inscenačné metódy, hranie rolí, tvorivá dramatika a dramatické hry) a metódy na rozvoj tvorivosti (metódy na rozvoj tvorivého vnímania fantázie - cvičenia všímavosti, cvičenia empatie, rozvoj fantázie a predstavivosti, cvičenia relaxácie) a metódy tvorivého riešenia problémov (DITOR, Brainstorming). V materskej škole využívame aj moderné stratégie výchovy a vzdelávania (individuálny prístup, zážitkové učenie, aktivizujúce metódy, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa) a rôzne formy práce (frontálne individuálne, skupinové, dlhodobé, krátkodobé, organizované, spontánne, pravidelné – stále činnosti, nepravidelné – príležitostné, jednorazové – výnimočné aktivity, sezónne činnosti)

Za plnenie pedagogického zámeru školy zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

 

Čo konkrétne ponúka naša MŠ?

 • deťom umožňujeme absolvovanie Anglického jazyka podľa záujmu rodičov pod vedením externej lektorky
 •  tanečný  - pohybový krúžok pod vedením kmeňovej pani učiteľky
 •  v priebehu roka sa zapájame do rôznych projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti detí, ako aj na  rozvoj kľúčových kompetencii
 •  uskutočňujeme výlety, exkurzie, zábavy, zapájame sa do súťaží
 •  spolupracujeme s rodičmi, zapájame ich do výchovy a vzdelávania, v spolupráci s GTA organizujeme duchovné obnovy pre rodičov
 •  pri MŠ je zriadené Občianske združenie rodičov a priateľov CMŠ bl. Imeldy, s ktorým spolupracujeme a snažíme sa zveľaďovať sa zvonku aj z vnútra.
 •  spolupracujem s Verejnou knižnicou, s GTA, so ZŠ, s CPPPaP, s mestom Košice

Konkrétne aktivity sú rozpísané v pláne aktivít ako príloha č. 1 Školského vzdelávacieho programu.

MŠ sa nachádza blízko centra mesta v prenajatých priestoroch. Budova je dvojpodlažná. Na poschodí sú tri triedy, sociálne zariadenia pre deti, výdajňa stravy, spoločná chodba a kabinet učebných pomôcok. Na prízemí sú kancelárie pre riaditeľku a ekonómku, štvrtá trieda, sociálne zariadenia pre deti a personál, šatne a vestibul.

Deti sú rozdelené do tried podľa veku. V prvej triede sú deti od troch do štyroch rokov, v druhej os štyroch do piatich v tretej triede od štyroch do šiestich a vo štvrtej triede deti od päť do šesť rokov.

Súčasťou MŠ je školský dvor spoločný s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského. Na dvore sú hojdačky, preliezačky detský vláčik, pieskovisko.

Zriaďovateľ materskej školy je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, Parková 27, Bratislava

 

4.Dĺžka dochádzky, formy  výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka štúdia: od 1 do 4 rokov

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej dochádzky.

 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná s umožnením poldennej dochádzky podľa rozhodnutia rodičov.

 

 

5.Učebné osnovy

 

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vzdelávacích oblasti je sedem: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. Učebné osnovy sme si doplnili o ďalšiu oblasť Boh a Ja.

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je oboznámiť deti so základným Božím  prikázaním, ktorým je Láska, ktorú sa snažíme vkladať do detí, aby dosiahli vedomie, že sú milované a tak ich vedieme ku kresťanskej a osobnostnej zrelosti. Snažíme sa formovať osobnosť dieťaťa na kresťanských princípoch tak, aby sa samo rozhodovalo pre dobro nielen kvôli vonkajším pohnútkam, ale najmä pre radosť, ktorú jeho skutok prinesie iným i jemu samotnému. Dôležitým poslaním je naučiť dieťa spájať každodenný život so životom viery, formovať u dieťaťa základy svedomia, morálky a empatie. Ako výchovný nástroj sme si zvolil Kocku lásky vo výchovnom projekte Učím sa milovať.

 

Východiská plánovania

Výchovno-vzdelávaciu činnosť (ďalej VVČ) plánujeme týždenne vo výchovno-vzdelávacích plánoch, ktorý na príslušný týždeň vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre kolegyňu popoludňajšej zmeny po vzájomnej konzultácii. Obsah plánu VVČ je v kompetencii každej učiteľky. Formálnu časť si dohodneme na prvej pedagogickej porade, aby sme sa vedeli v prípade zástupu za kolegyňu orientovať v plánoch VVČ. Pre týždenné plánovanie frekvenciu výkonového obsahu (VO) nestanovujeme, táto je výlučne na voľbe učiteliek. Tie pri plánovaní VVČ v konkrétnej triede vzájomne spolupracujú.

V prípade, že sa v mesiaci vyskytujú voľné dni (dni pracovného pokoja), ako aj školské prázdniny sa VVČ kvôli spájaniu tried plánuje a realizuje formou voľných hier detí.

Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme ich prirodzenú variabilitu a ich sociokultúrne prostredie ako aj pedagogické zásady (postupnosť, primeranosť, systematickosť a pod.)

VVČ plánujeme tematický.  Vybraté vzdelávacie štandardy máme priradené k štyrom okruhom – Jar, Leto, Jeseň, Zima. Jednotlivé okruhy sú delené na mesačné témy a tie na týždenné podtémy. Učiteľka si volí tému týždňa (podtéma) podľa vlastného uváženia a vzájomnej dohody v konkrétnej triede, pričom zohľadňujú záujmy a potreby detí. Časová ohraničenosť jednotlivých tém závisí od učiteľky, ktorá zohľadňuje záujem detí o konkrétnu tému (minimálne 1 týždeň). Pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy z učebných osnov (príloha č. 2), ktoré sú priradené k danej téme a následne si ďalšie volia zo ŠVP podľa uváženia. Výkonové štandardy prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí, pričom môžu, ale nemusia využívať adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí, vymedzené viacerými úrovňami dosadzovania jednotlivých výkonov.

Obsahové štandardy zo vzdelávacej oblasti Boh a Ja plánujú učiteľky týždenne, pričom výkonové štandardy si vyberajú zo ŠVP podľa vlastného výberu.

 

6.Vyučovací jazyk

 

Podľa § 12 zákon 245/2008 Z.z.  je vyučovacím jazykom v školách štátny jazyk - slovenský jazyk.

 

7.Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola pri koncoročnej slávnostnej rozlúčke s predškolákmi za prítomnosti rodičov.

Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľúčových kompetencií. Formovanie týchto kompetencií je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa v vzdelávať sa po celý život.

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

 

8.Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie triedy

 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti. Nábytok v triedach si kolektív MŠ prispôsobil tak, aby rozvíjal estetické cítenie detí a vyhovoval bezpečnosti a zdraviu detí (napr. natretie ekologickými farbami, správne umiestnenie, použitie ekologických prípravkov). Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti na základe čoho môžeme kvalitne plniť ŠkVP. Všetky triedy sú vybavené počítačom, tri triedy interaktívnou tabuľou a tlačiarňou, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti využívame digitálny mikroskop a zväčšovacie lupy. Materská škola disponuje pomôckami na oboznamovanie sa s magnetizmom. Prepojenie na internet umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať väčšie množstvo pomôcok. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním. Výsledky svojej činnosti si následne môžu vytlačiť na tlačiarni. Podnetnosť prostredia na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti tvoria pomôcky ako je abeceda, čísla, geometrické tvary, farby s grafickým popisom. Prípravu na vstup do školy a rozvíjanie grafomotorických zručností nám napomáha rozvíjať množstvo pomôcok, zameraných na tento účel. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, náčinie, hudobné nástroje. Dopĺňame ich podľa potreby na triedach s ohľadom na kvalitu a primeranosť detí. Učebné pomôcky sú v jednotlivých kabinetoch a slúžia pre všetky triedy. Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia, oboznamovanie sa so stromami a kvetmi.

 

Školský dvor je priestranný, rozdelený na dve časti, v každej z nich sa nachádza pieskovisko pre deti so šmýkačkou, v zadnej časti aj lavičky, preliezačky a okrasná záhrada. V celom areáli je veľa zelene – kríky a stromy. V druhej časti je multifunkčné ihrisko.

Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt detí v MŠ. Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Našou snahou je, aby vnútorný systém kontroly materskej školy bol plánovitý, systematický, skúmal určité pedagogické javy podľa vopred prijatých kritérií a vytýčených cieľov. Uskutočňuje sa priebežne počas dňa vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci hodnotenia detí sa vedú písomné záznamy o deťoch v pedagogickej diagnostike ale zároveň hodnotenie detí ako súčasť záznamov z kontrolnej činnosti. V pedagogickej diagnostike je zaznamenaná úroveň schopností detí. Uskutočňuje sa vstupná, priebežná aj výstupná diagnostika. Pri kontrole detí učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. 

Formatívne hodnotenie – sa využíva na zvýšenie kvality výchova a vzdelávania. Sumatívne (finálne) hodnotenie –stanovuje dosiahnutú úroveň znalostí v danom časovom období. Autoevalvácia – predstavuje plánovité, systematické skúmanie určitých· pedagogických javov. Na autoevalváciu sa nazerá ako na základný prvok efektívneho plánovania rozvoja, umožňuje autoevalváciu materskej školy.  Pri evaluácií vychádzame z evaluačných otázok zaradených v Štátnom vzdelávacom programe.  Diagnostické hodnotenie – prekrýva sa s formatívnym hodnotením a je zamerané na odhalenie problémov detí.  Interné hodnotenie – uskutočňuje ho učiteľ v danej triede. Neformálne hodnotenie- realizuje sa pozorovaním bežných činností detí v triede. Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne vnútornej kontroly.

10.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Vnútorná kontrola našej školy je zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou kontrolnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteľkou a učenie sa detí. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní , konaní a úrovni vedomostí, zručností a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení 1x počas školského roka podľa plnenia cieľov a úloh z plánu práce školy.

Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy, prípadne poverený pracovník. Je zameraná predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. Kontrola musí byť systematická, motivačná a jej výsledky majú slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú. Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa aktuálnej potreby (sťažnosti). Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. Hodnotenie zamestnancov je jednou z dôležitých činností systému riadenia ľudských zdrojov v MŠ. Je to náročná personálna činnosť, zároveň je však jedna z metód používania a povzbudzovania a motivácie zamestnancov. Oblasti hodnotenia:  Schopnosti a zručnosti: kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, organizačné schopnosti, iniciatíva, tvorivosť, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť.  Pracovné správanie: prístup k plneniu úloh, vedenie dokumentácie, podávanie návrhov, pracovné nasadenie, dochádzka do zamestnania, spolupráca s rodičmi.  Sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať v tíme.  Osobnostný rozvoj: vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností. Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi hárkami s bodovým ohodnotením. Učiteľky majú možnosť vyjadrenia sebareflexie, ktorá sa kooperuje s hodnotením riaditeľkou. Následne je vypracovaný písomný hodnotiaci záznam. Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne vnútornej kontroly.

 

Školský vzdelávací program „Rastieme v láske“

 

Revidovaný – 30.8.2017

 • podľa zákona č. 245/2008 Z.z. §7 ods. 4
 • súčasťou ŠkVP už nie je: personálne zabezpečenie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
 • zmeny v §16 ods.2 – osvedčenie o ukončení predpimárneho vzdelávania

 

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy
  Moyzesova 8
  Košice
  040 01
 • +421 915948295
  +421 556257129

Fotogaléria